Przejdź do treści

Historia wydziału

Ważniejsze lata akademickie w historii Wydziału

1946/47
Pierwszy rok działalności Uczelni. Rozpoczęcie kształcenia na studiach dziennych w ramach sekcji: polonistyczno – estetycznej i polonistyczno -historycznej. Pierwszymi studentami byli słuchacze Państwowego Pedagogium, którzy po ukończeniu I roku byli przyjmowani na rok II.

1947/48
Powstaje następna sekcja: polonistyczno – językowa (z trzema przedmiotami specjalizacji: język polski, język angielski, język rosyjski).

1948/49
Połączenie trzech sekcji w jedną większą jednostkę organizacyjną Wydział Humanistyczny. Pełniącym obowiązki Dziekana został mianowanyprof. Stanisław Pigoń.

1949/50
Pierwsza rekrutacja na jednolite 3-letnie studia, kierunki: filologia polska, historia.

1950/51
Pierwsza rekrutacja na filologię rosyjską. Tworzy się strukturę organizacyjną wydziału na wzór uniwersytecki – dziekan, prodziekan, rada wydziałowa (dziekan, prodziekan, wszyscy samodzielni pracownicy zatrudnieni etatowo lub na godzinach zleconych, przedstawiciele: pomocniczych pracowników nauki, organizacji politycznych i młodzieżowych).

1951/52
Od 1 lipca 1951 r. zostają utworzone studia zaoczne

1952/53
Zarządzeniem Ministra Oświaty z 13 grudnia 1952 r. Wydział Humanistyczny zmienia nazwę na Filologiczno-Historyczny.

1954/55
Przedłużenie studiów dziennych do 4 lat, a studiów zaocznych do 5 lat. Absolwenci otrzymają tytuł magistra.

1956/57
Pierwsze wybory Dziekana i Prodziekanów (przez Radę Wydziału). Dziekanem został doc. dr Ignacy Zarębski, a prodziekanami: doc. dr Henryk Smarzyński i mgr Józef Łukacz (prodziekan ds. studiów zaocznych).

1957/58
Uruchomiono studia eksternistyczne (istniały do 1960 r.) z historii i filologii polskiej dla absolwentów studiów I stopnia pracujących w zawodzie nauczycielskim.

1958/59
Nowa ustawa o szkolnictwie wyższym z 5 listopada 1958 r. Studia zostają przedłużone do 5 lat. Na Wydziale uruchomiono studia wieczorowe w zakresie pedagogiki (wygasły w 1974r.).

1959/60
Uzyskanie przez Wydział w 1959 r. uprawnień do nadawania stopnia doktora. Uruchomienie studiów zaocznych w zakresie pedagogiki.

1960/61
Rada Wydziału Filologiczno-Historycznego 3 maja 1961 r. nadała pierwszy stopień doktora (Janowi Kulpie). Do końca 2003 r. Rada Wydziału nadała stopnie doktora 575 osobom.

1962/63
Rozpoczynają działalność studia doktoranckie w zakresie filologii polskiej. W Rzeszowie zostaje uruchomiony Punkt Konsultacyjny . Wydział prowadzi tam studia w zakresie filologii polskiej.

1963/64
Powstaje Punkt Konsultacyjny w Kielcach prowadzący studia w zakresie filologii polskiej.

1964/65
Pierwsza rekrutacja na studia w zakresie pedagogiki specjalnej.

1966/67
1966/67 Na mocy Zarządzenia Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 9 sierpnia 1967 r. Wydział uzyskał prawo przeprowadzania przewodów habilitacyjnych.

1967/68
Pierwsza habilitacja na Wydziale . Kolokwium habilitacyjne Stanisława Burkota odbyło się 24 kwietnia 1968 r. Do końca 2003 r. Rada Wydziału nadała stopnie doktora habilitowanego 127 osobom. Pierwsze przeprowadzone przez Radę Wydziału postępowanie o nadanie tytułu profesora (nadzwyczajnego – Tadeuszowi Słowikowskiemu – Rada Państwa nadała tytuł 29 października 1969 r.) Do końca 2003r. Rada Wydziału przeprowadziła 65 postępowań o nadanie tytułu profesora (w tym 10 profesora zwyczajnego) zakończonych nadaniem tytułu.

1968/69
Powstaje Międzyuczelniane Studium Doktoranckie (wspólnie z UJ)

1969/70
Uruchomiono 3- letnie studia zawodowe (WSN) dwukierunkowe (m.in. filologia polska z historią, filologia polska z bibliotekoznawstwem, historia z wychowaniem obywatelskim, nauczanie początkowe z matematyką, nauczanie początkowe z wychowaniem fizycznym)

1970/71
Zarządzenie Ministra Oświaty z 19 VI 1970 r. kreuje studia podyplomowe. Pierwsze studia podyplomowe powstają w zakresie: historii, filologii rosyjskiej, wychowania obywatelskiego, filologii polskiej, organizacji pracy i kierowania szkołą.

1971/72
1 grudnia 1971 r. zmiana nazwy na Wydział Humanistyczny W miejsce katedr tworzy się instytuty. Jako pierwszy powstaje Instytut Nauk Pedagogicznych, potem: Instytut Filologii Polskiej, Instytut Filologii Rosyjskiej, Instytut Historii. Początek studiów bibliotekoznawczych na Wydziale – studia 3-l. zaw. Filologia polska z bibliotekoznawstwem.

1972/73
Powstają studia II stopnia uzupełniające dla absolwentów WSN. Rozporządzeniem Rady Ministrów z 29 września 2003 r. nadano WSP imię Komisji Edukacji Narodowej

1973/74
Powrót do kształcenia na jednolitych 4-letnich studiach magisterskich. Rekrutacja na samodzielne studia 4-letnie z bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.

1974/75
Powołanie studiów doktoranckich z zakresu dydaktyki (stacjonarne i zaoczne)

1977/78
Tworzy się kierunek studiów filologia romańska. Rozpoczynają samodzielną działalność: Zakład Filologii Romańskiej., Samodzielny Zakład Bibliotekoznawstwa

1980/81
Powstaje Instytut Nauk Społecznych.

1981/82
Powrót do kształcenia na studiach 5-letnich magisterskich. Likwidacja Instytutu Nauk Pedagogicznych i powołanie 6 samodzielnych katedr i zakładów. Uruchomienie kierunku studiów: nauki społeczne, potem zmiana na : politologia i nauki społeczne, a obecnie politologia.

1983/84
W miejsce Zakładu powstaje Katedra Filologii Romańskiej

1990/91
Rozpoczyna działalność (15 lutego 1991 r.) Nauczycielskie Kolegium Języka Angielskiego. 15 marca 1991 r. Rada Wydziału Humanistycznego podjęła uchwałę o podziale (przeniesienie pedagogiki do nowego wydziału)

1991/92
Przeniesienie pedagogicznych kierunków studiów do nowoutworzonego Wydziału Pedagogicznego. W miejsce Katedry Filologii Romańskiej powstaje Instytut Neofilologii.

1994/95
W Wydziale rozpoczynają działalność studia europejskie (2-5-letnie studia magisterskie z historii, specjalność: studia europejskie).

1998/99
Ustawą z dnia 8 lipca 1999 r. WSP w Krakowie od 1 września 1999 r. nosi nazwę Akademia Pedagogiczna.

1999/2000
Katedra Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej zostaje przekształcona w Instytut .

2000/2001
Uruchomienie studiów filozoficznych

2001/2002
1 stycznia 2002 r. w miejsce Instytutu Nauk Społecznych powstają: Instytut Filozofii i Socjologii oraz Instytut Politologii. 25 lutego 2002 r. Rada Wydziału otrzymuje uprawnienie do nadawania stopnia doktora w zakresie nauk o polityce.

2002/2003
Zarządzeniem Rektora z dnia 19 maja 2003 r. tworzy się z połączenia Instytutu Filologii Rosyjskiej i dotychczasowego Instytutu Neofilologii nowy Instytut Neofilologii . Uruchomienie samodzielnych studiów w zakresie języka niemieckiego (dotychczas istniała tylko filologia rosyjska z językiem niemieckim).

2005/2006
2007/2008 dziekan: dr hab.prof. UP Kazimierz Karolczak prodziekani: dr hab.prof. UP Barbara Guzik dr hab.prof. UP Sywester Józefiak

2009
Na podstawie Zarządzenia Nr R-26/2009 Rektora Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie z dnia 7 grudnia 2009 r. obsługę administracyjno – biurową studiów doktoranckich z : językoznawstwa, literaturoznawstwa, historii i nauk o polityce przejmuje Wydział Humanistyczny z dniem 1 stycznia 2010 r.

2010
Z dniem 1.10.2010 z Wydziału Humanistycznego wyłoniony został Wydział Filologiczny.

 

 

Dziekani i Prodziekani

 

Rok akademicki Dziekan Prodziekani
1946/74 – 1947/48 prof. dr Stanisław Pigoń
(kierownik Sekcji Humanistycznej)
1948/49 prof. dr Stanisław Pigoń
(do 31 XII 1948 r.),
prof. dr Witold Taszycki
(od 1 II 1949 r.)
(Kierownicy Wydziału Humanistycznego)
1949/50 prof. dr Witold Taszycki
1950/51 prof. dr Józef Garbacik
(do 28 II 1951 r.),
dr Stanisław Jodłowski
(od 1 III 1951 r.)
1951/52 – 1953/54 doc. dr Stanisław Jodłowski dr Ignacy Zarębski
1954/55 – 1955/56 doc. dr Stanisław Jodłowski doc. dr Ignacy Zarębski
1956/57 – 1958/59 doc. dr Ignacy Zarębski doc. dr Henryk Smarzyński,
mgr Józef Łukacz
1959/60 – 1961/62 doc. dr Jan Nowakowski doc. dr Henryk Smarzyński
(do 31 VIII 1960 r.),
doc. dr Tadeusz Słowikowski
(od 1 IX 1960 r.),
mgr Józef Łukacz
(do 31 VIII 1960 r.),
doc. dr Helena Rzadkowska
(od 1 IX 1960 r.)
1962/63 prof. dr Jan Nowakowski doc. dr Helena Rzadkowska,
doc. dr Tadeusz Słowikowski,
doc. dr Franciszek Urbańczyk
1963/64 – 1964/65 prof. dr Jan Konopnicki
1965/66 – 1967/68 doc. dr Tadeusz Słowikowski doc. dr hab. Jan Kulpa,
doc. dr hab. Mieczysława Romankówna,
doc. dr Helena Rzadkowska
1968/69 prof. dr Tadeusz Słowikowski doc. dr hab. Stanisław Burkot,
doc. dr hab. Jan Kulpa,
doc. dr Zbigniew Tabaka
1969/70 – 1970/71 prof. dr Tadeusz Słowikowski doc. dr hab. Józef Z. Białek,
doc. dr Maria Schabowska,
doc. dr Zbigniew Tabaka
1971/72 prof. dr Tadeusz Słowikowski
(do 30 XI 1971 r.)
doc. dr hab. Stanisław Burkot
(od 1 XII 1971 r.)
doc. dr hab. Józef Z. Białek,
doc. dr Maria Schabowska,
doc. dr Zbigniew Tabaka
1972/73 – 1974/75 doc. dr hab. Józef Z. Białek doc. dr hab. Władysław Dyner,
doc. dr Maria Schabowska,
doc. dr Zbigniew Tabaka
1975/76 – 1977/78 doc. dr hab. Józef Z. Białek doc. dr hab. Czesław Majorek, doc. dr Maria Schabowska, doc. dr Emil Szewczyk
1978/79 – 1980/81 prof. dr hab. Józef Z. Białek doc. dr hab. Stefan Skowronek,
doc. dr Ewa Sławęcka,
doc. dr hab. Marian Śnieżyński
(do 29 II 1980 r.),
dr Józef Formicki (od 1 III 1980 r.).
1981/82 – 1983/84 doc. dr hab. Stefan Skowronek doc. dr Józefa Kobylińska,
doc. dr hab. Ludwik Mroczka,
doc. dr Ewa Sławęcka,
doc. dr hab. Marian Śnieżyński
1984/85 – 1986/87 doc. dr hab. Czesław Majorek doc. dr Józefa Kobylińska,
doc. dr hab. Ewa Sławęcka,
doc. dr hab. Michał Śliwa
1987/88 – 1989/90 doc. dr hab. Józefa Kobylińska doc. dr hab. Andrzej Kastory,
doc. dr hab. Roman Padoł,
prof. dr hab. Michał Śliwa,
doc. dr hab. Wacława Szelińska
1990/91 – 1992/93 dr hab. Andrzej Kastory,
prof. ndzw. WSP
dr hab.prof. ndzw. WSP Jacek Chrobaczyński,
dr hab.prof. ndzw. WSP Edward Stachurski,
dr hab.prof. ndzw. WSP Roman Padoł,
dr hab.prof. ndzw. WSP Wacława Szelińska
1993/94 – 1995/96 dr hab. Andrzej Kastory,
prof. ndzw. WSP
dr hab.prof. ndzw. WSP Jan Ożdżyński,
dr hab.prof. ndzw. WSP Józef Łaptos
1996/97 – 1998/99 prof. dr hab. Zenon Uryga dr hab.prof. ndzw. WSP Józef Łaptos,
dr hab.prof. ndzw. WSP Tadeusz Budrewicz
1999/2000 – 2001/02 dr hab. prof. ndzw. AP
Tadeusz Budrewicz
dr hab.prof. ndzw. UP Franciszek Leśniak,
dr hab.prof. ndzw. UP Teresa Żeberek
2002/03 – 2004/05 prof. dr hab.
Tadeusz Budrewicz
prof. dr hab. Franciszek Leśniak,
dr hab.prof. ndzw. UP Stanisław Koziara
2005/06 – 2007/08 dr hab.prof. ndzw. UP
Kazimierz Karolczak
dr hab.prof. ndzw. UP Barbara Guzik,
dr hab.prof. ndzw. UP Sylwester Józefiak.
2008/09 – 2011/12 dr hab. prof. UP
Kazimierz Karolczak
dr hab. prof. UP Bogusław Skowronek,
dr hab. prof. UP Sylwester Jozefiak